Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yayınlanma Tarihi : 19-09-2013

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine İlişkin Kısa Bilgiler

  • A.Ş., borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumludur. Pay sahipleri taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.
  • YK üyelerinin görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta ettirilebilir.
  • YK, esas sözleşmeye konulacak bir hükümle yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç YK üyesine veya 3. kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.
  • YK, ticari mümessil ve ticari vekil atayabilir.
  • YK, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak 3. kişilere devredebilir. En az bir YK üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
  • YK üyeleri ve yöneticilerin hukuki sorumluluğu, yükümlülüklerin kusurla ihlal edilmesine dayanıyor ve kusurlu olunduğunu karşı taraf ispatla yükümlü. Kusur ispatlanırsa, hem şirkete, hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verilen zararlardan sorumlu.
  • Görev veya yetkiyi başkasına devredenler, bu görev ve yetkiyi devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hali hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar. Kontrolü dışında kalan aykırılık ve yolsuzluklardan sorumluluk sözkonusu değil.
  • Cezai sorumlulukta hapis cezası yok, idari ve adli para cezaları öngörülmüştür.    

Yazar Akçelik Hukuk